human |  human Versión Accesible|  es Otros idiomas

Queixes i Suggeriments

1º. Per mitjà de correu electrònic: retosa@torrent.es, a l’efecte de mantenir la privadesa a la recepció, o bé per mitjà de la Bústia de Queixes i Suggeriments de l’Ajuntament de Torrent

2º. Recaptació de Torrent Unipersonal Municipal S.A. -RETOSA-, per tractar-se igualment d’una societat mercantil, -encara que de caràcter públic- disposa igualment de “Fulls de Reclamacions” a disposició dels seus usuaris, per exercir el dret de la ciutadania a disposar dels serveis que es presten, així com de latenció personal que els seus empleats dispensen, encara que aquestes reclamacions no tenen efectes en el procediment administratiu en general o el que regula el Reglament General de Recaptació i altres normes del procediment tributari; és a dir, les reclamacions contra les notificacions de constrenyiment i les relacionades amb la imposició d’exaccions, fraccionaments, suspensions, etc, s’han de presentar a l’Ajuntament de Torrent.

Print Friendly, PDF & Email