human |  human Versión Accesible|  es Otros idiomas

Objecte Social

Objecte Social i Missió de Recapacitar de Torrent Unipersonal Municipal S.A.

Col·laborar en la recaptació, la gestió i la inspecció de tributs i altres ingressos de dret públic que hagi de percebre l’Ajuntament de Torrent.

Visió

Prestar serveis de qualitat propers i eficients, adaptats a les necessitats dels seus veïns, en constant evolució de la seva gestió i recursos.

Funcions

 • Recaptar en voluntària, tots els impostos i taxes de caràcter periòdic que emet l’Ajuntament de Torrent, per a això remet els avisos de pagament corresponents per fer l’ingrés a les diferents entitats col·laboradores, així com els avisos de càrrec corresponents per als rebuts domiciliats.
 • Gestió de domiciliacions dels objectes tributaris.
 • Gestió, tramitació i cobrament dels mercats de venda no sedentària i dels diferents mercats extraordinaris no periòdics.
 • Notificació en voluntària de les diferents liquidacions d’impostos, quotes urbanístiques i taxes emeses per l’Ajuntament.
 • Expedició de còpies i certificacions de documents per a contractació, beques, ajuts municipals, renovació de parades de mercats, ajuts del PROP, trànsit, etc.
 • Informació diària de deutes i referència cadastral a les notaries, dels immobles objecte de transmissió.
 • Gestió del cobrament i execució en procediments de constrenyiment (embargaments).
 • Inspeccionar la titularitat dels immobles que han de fer exercicis de l’impost de béns immobles
 • Inspeccionar al Registre Mercantil els administradors responsables de societats mercantils.
 • Tramitació de sol·licitud d’informació a l’Agència Tributària dels domicilis fiscals, dels contribuents que figuren com a desconeguts.
 • Fraccionaments i ajornaments de pagament en voluntària i executiva.
 • Expedients de derivació de deutes afectes a l’immoble per l’impost sobre béns immobles.
Print Friendly, PDF & Email